விருப்பமுடன் செயற்படுவோம் ! ( கவிதை ) — } எம் . ஜெயராமசர்மா .. மெல்பேண் ..

 ›  › விருப்பமுடன் செயற்படுவோம் ! ( கவிதை ) — } எம் . ஜெயராமசர்மா .. மெல்பேண் ..

கவிதைகள்

விருப்பமுடன் செயற்படுவோம் ! ( கவிதை ) — } எம் . ஜெயராமசர்மா .. மெல்பேண் ..

 காவிவேட்டி கட்டினால் கயமைக்குணம் ஓடிடும்
வெள்ளைவேட்டி கட்டினால் நல்லவுள்ளம் வந்திடும்
பட்டுவேட்டி கட்டினால் பகட்டுவந்து ஒட்டிடும்
கிளிசல்வேட்டி கட்டுவார் கிடப்பரென்றும் தரையிலே !

வேட்டிகட்டும் போதிலே விதம்விதமாய் கரையெலாம்
காட்டிநிற்கும் தரத்தினை கண்டபோது தெரிந்திடும்
அரசியலில் உள்ளார்கள் அவர்கள்கட்சி நிறத்தினை
வேட்டிக்கரை ஆக்கியே விரும்பிநின்று காட்டுவார் !

வெள்ளைவேட்டி கட்டினால் நல்லவுள்ளம் வரவேணும்
கள்ளஞ்செய்யும் பலருமே வெள்ளைவேட்டி கட்டிறார்
பள்ளிக்கூட ஆசான்கள் பாங்காய்கட்டிய வெள்ளையை
கொள்ளை கொள்ளும்கூட்டமும் கூடவைத்து இருக்குது !

துறவுகொண்ட உள்ளத்தார் தூய்மைகாட்டும் காவியை
அறவுணர்வு அழிப்பவர் ஆடையாக்கி நிற்கிறார்
காவிவேட்டி கண்டதும் கதிகலங்கும் நிலையினை
காவிகட்டி கொண்டுளார்  காட்டியிப்போ நிற்கிறார் !

 
     பண்பாடு கலாசாரம் காட்டும் வேட்டி
     பலராலும் தனதுநிலை இழந்தே போச்சு
     வேட்டிகட்டி நிற்கின்றார் நிலையைப் பார்க்க 
     விதம்விதமாய் எண்ணம் இப்போ தோன்றலாச்சு !
 
   படித்தவரும் கட்டினார் பாமரரும் கட்டினார்
   உடுத்திநின்ற வேட்டியினால் உவகையுடன் அவரிருந்தார்
   மடித்தகரை சால்வையினை எடுத்துத்தோழில் போட்டதும்
   துடித்தெழுந்து கம்பீரம் துளிர்த்துவிடும் அங்கேயே !
 
   வேட்டியை மடித்துக்கட்டி சால்வையை தலையில்கட்டி
   காட்டிய வீரமெல்லாம் காற்றிலே பறந்துபோச்சு 
   நாட்டிலே வேட்டிகட்டி சால்வையை இடுப்பில்கட்டி
   காட்டிடும் அசிங்கம்காண கண்களே கூசுதிப்போ ! 
 
   தமிழ்நாட்டார் வேட்டிபார்த்து தந்தைகாந்தி கட்டிக்கொண்டார்
   அவரதையும் சுருக்கிக்கட்டி அனைவராலும் மதிப்புப்பெற்றார் 
   வேட்டியதன் மகத்துவத்தை மேன்மையுறச் செய்வதற்கு
   வேட்டிகட்டும் நாங்களெல்லாம் விருப்பமுடன் செயற்படுவோம் !
Share this Post:
விருப்பமுடன் செயற்படுவோம் ! ( கவிதை ) — } எம் . ஜெயராமசர்மா .. மெல்பேண் .. Reviewed by on January 7, 2017 .

 காவிவேட்டி கட்டினால் கயமைக்குணம் ஓடிடும் வெள்ளைவேட்டி கட்டினால் நல்லவுள்ளம் வந்திடும் பட்டுவேட்டி கட்டினால் பகட்டுவந்து ஒட்டிடும் கிளிசல்வேட்டி கட்டுவார் கிடப்பரென்றும் தரையிலே ! வேட்டிகட்டும் போதிலே விதம்விதமாய் கரையெலாம் காட்டிநிற்கும் தரத்தினை கண்டபோது தெரிந்திடும் அரசியலில் உள்ளார்கள் அவர்கள்கட்சி நிறத்தினை வேட்டிக்கரை ஆக்கியே விரும்பிநின்று காட்டுவார் ! வெள்ளைவேட்டி கட்டினால் நல்லவுள்ளம் வரவேணும் கள்ளஞ்செய்யும் பலருமே வெள்ளைவேட்டி கட்டிறார் பள்ளிக்கூட ஆசான்கள் பாங்காய்கட்டிய வெள்ளையை கொள்ளை கொள்ளும்கூட்டமும் கூடவைத்து இருக்குது ! துறவுகொண்ட உள்ளத்தார் தூய்மைகாட்டும் காவியை

ABOUT AUTHOR /