கம்பன் கழக ” சான்றோர் விருது ” 2016.

 ›  ›  › கம்பன் கழக ” சான்றோர் விருது ” 2016.

செய்திகள்+,நாடும் நடப்பும்

கம்பன் கழக ” சான்றோர் விருது ” 2016.

அக்கினிக்குஞ்சு மின்னிதழ் – 24 ரியல் நியூஸ் மின்னிதழ்  ஆகியவற்றின் ஆலோசகர் குழுவின் தலைவராக இருக்கும்
   பிரம்மஶ்ரீ மகாதேவ ஐயர் ஜெயராமசர்மா அவர்களுக்கு அவுஸ்திரேலியா
   கம்பன் கழகத்தால்-  ” சான்றோர் விருது ” –  22 அக்டோபர் சனிக்கிழமை       அன்று சிட்னியில் இடம்பெறும் கம்பன் விழாவில் வழங்கப்படுகிறது.விருது
   பெறுகின்ற பிரம்மஶ்ரீ மகாதேவ ஐயர் ஜெயராமசர்மாவை அக்கினிக்குஞ்சு
   மின்னிதழ் – 24 ரியல் நியூஸ் மின்னிதழ் நிர்வாகத்தினர் வாழ்த்தி மகிழ்கின்றனர்.தொடர்ந்து பல விருதுகளைப்
   பெறவேண்டி நிர்வாகத்தினர் வாழ்த்துகின்றார்கள்.
Share this Post:
கம்பன் கழக ” சான்றோர் விருது ” 2016. Reviewed by on October 18, 2016 .

அக்கினிக்குஞ்சு மின்னிதழ் – 24 ரியல் நியூஸ் மின்னிதழ்  ஆகியவற்றின் ஆலோசகர் குழுவின் தலைவராக இருக்கும்    பிரம்மஶ்ரீ மகாதேவ ஐயர் ஜெயராமசர்மா அவர்களுக்கு அவுஸ்திரேலியா    கம்பன் கழகத்தால்-  ” சான்றோர் விருது ” –  22 அக்டோபர் சனிக்கிழமை       அன்று சிட்னியில் இடம்பெறும் கம்பன் விழாவில் வழங்கப்படுகிறது.விருது    பெறுகின்ற பிரம்மஶ்ரீ மகாதேவ ஐயர் ஜெயராமசர்மாவை அக்கினிக்குஞ்சு    மின்னிதழ் – 24 ரியல் நியூஸ் மின்னிதழ் நிர்வாகத்தினர் வாழ்த்தி மகிழ்கின்றனர்.தொடர்ந்து பல

ABOUT AUTHOR /