எல்லோரும் விரும்பிடுவோம் ! — ( கவிதை ) — } எம் . ஜெயராமசர்மா .. மெல்பேண்.

 ›  › எல்லோரும் விரும்பிடுவோம் ! — ( கவிதை ) — } எம் . ஜெயராமசர்மா .. மெல்பேண்.

கவிதைகள்

எல்லோரும் விரும்பிடுவோம் ! — ( கவிதை ) — } எம் . ஜெயராமசர்மா .. மெல்பேண்.

  மழையின் பொறுமையினால்
மாவெள்ளம் தான்குறையும்
மாபூமி  பொறுமையினால்
மக்களெலாம் வாழுகிறார்
இரவின் பொறுமையினால்
இன்பமெலாம் விளைகிறது
இறைவனது பொறுமையினால்
இயக்கமே நடக்கிறதே !

தாயின் பொறுமையினால்
தான்குழந்தை வளர்கிறது
தந்தையின் பொறுமையினால்
தான்நிமிர்ந்து நிற்கிறது
குருவின் பொறுமையினால்
குணம்பெற்று உயர்கிறது
குவலயத்தில் பொறுமையது
கொடையாக விளங்குதன்றோ !

தருமனது பொறுமையினால்
சன்மார்க்கம் உயர்ந்ததுவே
சகுனியது பொறையின்னமை
சதியாகக் குவிந்ததுவே
இமயமாய் பாண்டவரை
எல்லோரும் மதிப்பதற்கு
ஏற்றதொரு வலிமைதந்த
இலக்கணமே பொறுமையன்றோ !

 
            காந்தியது பொறுமையினால்
            கண்டுநின்றார் சுதந்திரத்தை
            சாந்தியுடன் வாழ்வதற்கும்
            தத்துவமே பொறுமையன்றோ 
             நீதிநேர்மை அத்தனையும்
             நெறிதவறி போவற்கு 
            பொறுமைபற்றி உணராதார்
            பொறுப்புத்தான்  காரணமே  !
 
             தலைவர்க்கும் பொறுமையில்லை
             தொண்டர்க்கும் பொறுமையில்லை 
             தலைநிமிர்ந்த  ஆணவத்தின்
              தாழ்பணிந்தே நின்கின்றார் 
             நிலைகுலைந்து பலபோயும்
             நினைத்துமே பார்க்காமல் 
              நிற்பதற்கு பொறுமையிலா
              நிற்பதுவே காரணமே !
 
             புத்தபிரான் பொறுமையும்
             புனிதநபி பொறுமையும் 
              உத்தமராம் யேசுபிரான்
             உயர்ந்துநின்ற பொறுமையும் 
              சத்தியத்தாய் ஈன்றெடுத்த
              வள்ளுவரின் பொறுமையும் 
              இத்தரைக்கு வந்திருந்தும் 
               ஏன்பொறுமை வரவில்லையோ !
 
              பொறுத்தாரே அரசாள்வார் 
               பொங்கினார் காடுறைவர்
               புவிதனிலே சிறந்தசெல்வம்
               பொறுமையே எனவறிவோம் 
               நினைத்துமே எண்ணிவிட்டால்
               நெஞ்சமதில் பொறுமையினை 
               இருத்தியே வவைத்துவிட
                எல்லோரும் விரும்பிடுவோம் !image1
 
  
Share this Post:
எல்லோரும் விரும்பிடுவோம் ! — ( கவிதை ) — } எம் . ஜெயராமசர்மா .. மெல்பேண். Reviewed by on September 20, 2016 .

  மழையின் பொறுமையினால் மாவெள்ளம் தான்குறையும் மாபூமி  பொறுமையினால் மக்களெலாம் வாழுகிறார் இரவின் பொறுமையினால் இன்பமெலாம் விளைகிறது இறைவனது பொறுமையினால் இயக்கமே நடக்கிறதே ! தாயின் பொறுமையினால் தான்குழந்தை வளர்கிறது தந்தையின் பொறுமையினால் தான்நிமிர்ந்து நிற்கிறது குருவின் பொறுமையினால் குணம்பெற்று உயர்கிறது குவலயத்தில் பொறுமையது கொடையாக விளங்குதன்றோ ! தருமனது பொறுமையினால் சன்மார்க்கம் உயர்ந்ததுவே சகுனியது பொறையின்னமை சதியாகக் குவிந்ததுவே இமயமாய் பாண்டவரை எல்லோரும் மதிப்பதற்கு ஏற்றதொரு வலிமைதந்த இலக்கணமே பொறுமையன்றோ !      

ABOUT AUTHOR /