தினமுமே மகிழ்ந்திடலாம் ! ( கவிதை ) — } எம் . ஜெயராமசர்மா .. மெல்பேண் ..

 ›  › தினமுமே மகிழ்ந்திடலாம் ! ( கவிதை ) — } எம் . ஜெயராமசர்மா .. மெல்பேண் ..

கவிதைகள்

தினமுமே மகிழ்ந்திடலாம் ! ( கவிதை ) — } எம் . ஜெயராமசர்மா .. மெல்பேண் ..

அளவுடனே உணவுண்டால் 
    ஆரோக்கியம் அமைந்துவிடும்
    அளவுமீறி ஆகிவிடின் 
    அனைத்துமே அழிந்துவிடும் !
 
   வாழ்வதற்கும் பணந்தேவை
   பணம்மட்டும் வாழ்வல்ல
   பணமெண்ணி வாழ்ந்துவிடின்
   பாழாகும் வாழ்க்கையது !
 
  படிக்கவேணும் வாழ்க்கையிலே
  பலவற்றை யாவருமே 
  பட்டம்மட்டும் வாழ்வல்ல
  பண்பும்சேர்ந்து வரவேணும் !
 
கோவிலுக்குப் போகவேணும்
குறைசொல்லல் தவிர்க்கவேணும்
பாவம்பற்றி எண்ணாமல்
பலருக்கும் உதவவேணும் !
 
மூத்தோரை வாழ்க்கையிலே
முதலிடத்தில் வைக்கவேணும்
ஆத்திரத்தை அடக்கிவிடின்
அமைந்துவிடும் நல்லவாழ்வு !
 
பொய்யென்னும் வார்த்தையினை
பொசுக்கிவிட்டு வாழவேணும்
மெய்யாக வாழ்ந்துவிடின்
மேதினியே மகிழ்ந்துவிடும் !
 
முன்னோர்கள் மொழிந்தவற்றை
பொன்னாகக் கொள்ளவேணும்
எம்மாலே இயன்றவரை
எல்லோர்க்கும் உதவவேணும் !
 
யார்மனதும் நோகாமல்
நாமிருந்தால் நலன்பயக்கும் 
ஊருலகம் பழிப்பவற்றை
ஒதுக்கிவிட்டால் உயர்வுவரும் !
 
அப்பாவை அம்மாவை
அழவிடுதல் முறையல்ல
அவராசி கிடைப்பதுவே
அனைவருக்கும் வாழ்வாகும் !
 
மனம்மகிழ வாழ்வதற்கு
வழிகள்பல இருக்கிறது
தேர்ந்தெடுத்து வாழுங்கள்
தினமுமே மகிழ்ந்திடலாம் !
image1
Share this Post:
தினமுமே மகிழ்ந்திடலாம் ! ( கவிதை ) — } எம் . ஜெயராமசர்மா .. மெல்பேண் .. Reviewed by on September 7, 2016 .

அளவுடனே உணவுண்டால்      ஆரோக்கியம் அமைந்துவிடும்     அளவுமீறி ஆகிவிடின்      அனைத்துமே அழிந்துவிடும் !      வாழ்வதற்கும் பணந்தேவை    பணம்மட்டும் வாழ்வல்ல    பணமெண்ணி வாழ்ந்துவிடின்    பாழாகும் வாழ்க்கையது !     படிக்கவேணும் வாழ்க்கையிலே   பலவற்றை யாவருமே    பட்டம்மட்டும் வாழ்வல்ல   பண்பும்சேர்ந்து வரவேணும் !   கோவிலுக்குப் போகவேணும் குறைசொல்லல் தவிர்க்கவேணும் பாவம்பற்றி எண்ணாமல் பலருக்கும் உதவவேணும் !   மூத்தோரை

ABOUT AUTHOR /