இனித்தொடங்கப் போகிறது ! ( கவிதை ) — } எம் . ஜெயராமசர்மா .. மெல்பேண் ..

 ›  ›  › இனித்தொடங்கப் போகிறது ! ( கவிதை ) — } எம் . ஜெயராமசர்மா .. மெல்பேண் ..

கவிதைகள்,செய்திகள்+

இனித்தொடங்கப் போகிறது ! ( கவிதை ) — } எம் . ஜெயராமசர்மா .. மெல்பேண் ..

கருங்கூந்தல் நிறைந்திருக்க
கன்னமதில் குழிகள்விழ
விளியிரண்டும் மீனெனவே
வெண்மைநிற முகத்தினிலே
   மருண்டோடி பார்த்திருக்க
   வட்டநிலா வருவதுபோல்
இடைஇருந்தும் தெரியாமல்
அவள்வருவாள் நடைபயின்று 
   அதைக்காண ஆவலுடன் 
   அனுதினமும் காத்திருப்பேன் !images (17)
 
   பலபேர்கள் வந்தாலும்
   பார்த்துவிடா என்பார்வை
   இவள்மட்டும் வந்தவுடன்
   எனைமீறிச் சென்றுவிடும் 
   நினைவெல்லாம் அவளாக
   நிறைந்திருக்கும் காரணத்தால்
   அவள்வருகை மட்டுமெந்தன்
   அகத்தினுள்ளே புகுந்துவிடும் !
 
   சிலவேளை அவள்பார்ப்பாள்
   பலவேளை நான்பார்ப்பேன்
   மின்சாரம் பாய்வதுபோல்
   வேகமுள்ளே பரவிநிற்கும்
   என்பார்வை அவள்பார்வை
   இரண்டுமொன்றாய் இணைந்திடவே
   கண்களிலே பேசியவர்கள்
   கைபிடிக்க எண்ணிவிட்டோம் !
 
  இல்லறத்தில் நாமிணைந்தோம்
  இன்பவுலா சென்றுவந்தோம்
  அன்புநிறை காதலொடு
  அகமகிழ நாமிருந்தோம் 
  ஈருடலாய் இருந்தாலும்
  ஓருயிரே என்றிருந்தோம் 
  எங்களது காதலது
  இணையின்றி வளர்ந்ததுவே !
 
  பிள்ளைகள் பிறந்தார்கள்
  பேரின்பம் தந்தார்கள்
  உள்ளூர நாம்மகிழ்ந்தோம்
  உவகையுடன் கொஞ்சிநின்றோம்
  கைநிறைய பொருள்வந்து
  கண்ணியமாய் நாம்வாழ்ந்தோம் 
  கடவுளது கிருபையினால்
  காதல்மேலும் வளர்ந்ததுவே !
 
  வளர்ந்துவிட்ட பிள்ளைகளும்
 இணைந்துவிட்டார் இல்லறத்தில்
  முதுமை வந்துவிட்டதனால்
  முடங்கிவிட்டோம் இருவருமே
  தனிமையெனும் நிலையெம்மை
   தவிக்கவைத்து நிற்கிறது
  இனிமைதனை நினைத்தேங்கி
   இருக்கின்றோம் இருவருமே !images (15)
 
  கட்டழகுக் கருங்கூந்தல்
  காந்தநிறை கண்மணிகள்
  மொட்டவிழ்த்த புன்சிரிப்பு
  முழுநிலவு பொலிவுமுகம்
  அத்தனையும் அவழிழந்து
  அயர்ந்திப்போ இருக்கின்றாள்
  அவள்கோலம் தனைநினத்து
   அலமந்து நானிருக்கேன் !
 
  நான்ழுதால் தானழுவாள் 
  நான்சிரித்தால் தான்சிரிப்பாள்
  தேனாகாப் பேசியவள்
  திக்திக்கிப் பேசுகிறாள்
  மான்விழிகள் கொண்டஅவள்
  மயக்கமுடன் விழிக்கின்றாள்
  மயக்கம்தந்த மங்கையிப்போ
  தயக்கமுடன் தவிக்கின்றாள் !
 
  என்றாலும் அவளிடத்தில்
  என்சுகமே தெரிகிறது
  தன்தோழில் எனயணைத்து
  தான்வருடி நிற்கின்றாள்
  நான்வீழ்ந்து போகாமல்
  தான்வேராய் தாங்குகிறாள்
  என்னுயிரைத் தன்னுயிராய்
  எண்ணுகின்ற என்தலைவி !
images (18)
  கூன்விழுந்து விட்டாலும்
  நான்விழுந்து போகாமல்
  தானெழுந்து எனைத்தாங்கி
   தாயெனவே நிற்கின்றாள்
   என்காதல் வாழ்வினிலே
   இப்போதே இனிக்கிறது
   என்வாழ்வில் இன்பவுலா
   இனித்தொடங்கப் போகிறது !image1
Share this Post:
இனித்தொடங்கப் போகிறது ! ( கவிதை ) — } எம் . ஜெயராமசர்மா .. மெல்பேண் .. Reviewed by on June 12, 2016 .

கருங்கூந்தல் நிறைந்திருக்க கன்னமதில் குழிகள்விழ விளியிரண்டும் மீனெனவே வெண்மைநிற முகத்தினிலே    மருண்டோடி பார்த்திருக்க    வட்டநிலா வருவதுபோல் இடைஇருந்தும் தெரியாமல் அவள்வருவாள் நடைபயின்று     அதைக்காண ஆவலுடன்     அனுதினமும் காத்திருப்பேன் !      பலபேர்கள் வந்தாலும்    பார்த்துவிடா என்பார்வை    இவள்மட்டும் வந்தவுடன்    எனைமீறிச் சென்றுவிடும்     நினைவெல்லாம் அவளாக    நிறைந்திருக்கும் காரணத்தால்    அவள்வருகை மட்டுமெந்தன்    அகத்தினுள்ளே புகுந்துவிடும் !      சிலவேளை அவள்பார்ப்பாள்

ABOUT AUTHOR /