திருமதி. நிவேதா உதயராயன்

 ›  › திருமதி. நிவேதா உதயராயன்

படைப்பாளிகள்

திருமதி. நிவேதா உதயராயன்

தமிழ்மொழி ஆசிரியையாக இலண்டனில் : 22 வருடங்கள்
பன்முக படைப்பாளி  : சிறுகதைகள் , கவிதைகள் , நாடகங்கள்
பயிற்சிப்பட்டறை ஆசிரியராக :  தமிழர் கல்வி மேம்பாட்டுப் பேரவையில்
ஆய்வாளராக :  சுமேரியர் பற்றிய ஆய்வை இரண்டு வருடங்களாக மேற்கொண்டு வருகிறார்

Share this Post:
திருமதி. நிவேதா உதயராயன் Reviewed by on July 26, 2015 .

தமிழ்மொழி ஆசிரியையாக இலண்டனில் : 22 வருடங்கள் பன்முக படைப்பாளி  : சிறுகதைகள் , கவிதைகள் , நாடகங்கள் பயிற்சிப்பட்டறை ஆசிரியராக :  தமிழர் கல்வி மேம்பாட்டுப் பேரவையில் ஆய்வாளராக :  சுமேரியர் பற்றிய ஆய்வை இரண்டு வருடங்களாக மேற்கொண்டு வருகிறார்

ABOUT AUTHOR /